top of page
bowl scaling.png

Masterclasses Holding Space Heather Plett
12-14 oktober / 26-28 oktober

Deze tekst wisselt af tussen Nederlands en Engels / This text alternates between Dutch And English

Deze werkwinkel is voor jou, om het even welk beroep je uitoefent, of om het even wie je bent.  Voorwaarde is wel dat je bewust in het leven wil staan en wil werken aan de kwaliteit van je interacties met anderen.   Iedereen die met mensen bezig is - en wie is dat niet - heeft namelijk baat bij de kunst van ‘Holding Space’. 

Holding Space is een basishouding voor de omgang met onszelf én voor interacties met anderen.

This workshop is for you, whatever your profession, or whoever you are.  The condition is that you want to be conscious in your life and work on the quality of your interactions with others.   Everyone who is involved with people - and who isn't - will benefit from the art of 'Holding Space'. 

Holding Space is a basic attitude for dealing with ourselves and for interactions with others.

Wat houdt ‘Holding Space’ in als praktijk naar anderen toe?

Wanneer we ‘Holding Space’ creëren voor anderen, dan zorgen we voor psychologische veiligheid, een ‘Safe Space’.  Het is vanuit deze Safe Space dat we anderen kunnen, mogen uitnodigen om te werken aan een ‘Brave Space’, een moedige ruimte waarin stappen kunnen worden gezet.  Holding Space betekent dat we zo oordeel-loos mogelijk omgaan met de anderen, in diens dagelijkse én essentiële zoektochten.  Zodat we ons kunnen inhouden om sturing te geven aan deze zoektocht, en toch begrip tonen, onvoorwaardelijk steunen, open staan voor twijfels, het niet-weten, en moeilijkheden.  Zodat we de andere niet trachten op te lappen door ongevraagd advies te geven.  Het vergt een ver-doorgedreven vorm van aanwezig zijn.

Holding Space is dé basis van elke impact-hebbende, betekenisvolle coaching, therapie, zorgverstrekking, of (professionele) interactie met de medemens.

 

Om dit ten volle te kunnen doen, dienen we een ‘Holding Space’ voor onszelf in te richten.

What does 'Holding Space' mean as a practice to others?

When we create 'Holding Space' for others, we provide psychological safety, a 'Safe Space'.  It is from this Safe Space that we can, may, invite others to work on a 'Brave Space', a courageous space in which steps can be taken.  Holding Space means that we deal with others as non-judgmentally as possible, in their daily and essential quests.  So that we can restrain ourselves from giving direction to this quest, and still show understanding, unconditional support, be open to doubts, the not-knowing, and difficulties.  So that we do not try to patch up the other by giving unsolicited advice.  It requires a far-reaching form of presence.

Holding Space is the basis of any impactful, meaningful coaching, therapy, care-giving, or (professional) interaction with fellow human beings.

 

To do this fully, we need to set up a 'Holding Space' for ourselves.

 

Wat is ‘Holding Space’ voor onszelf?

Om dit werk van spaceholder voor anderen te kunnen verwezenlijken, moeten we eerst en vooral spaceholder kunnen zijn voor onszelf.  We dienen op zoek te gaan wat onze authenticiteit inhoudt, wat ons triggert, waar onze eigen pijnpunten liggen, hoe we kunnen toelaten dat anderen zorg dragen voor ons, ….

Door hier actief bezig mee te zijn word je creatiever, kom je meer in contact met wie je echt bent, met waar je voor wil staan.  Het zorgt voor mildheid naar jezelf.  Het zorgt ervoor dat je je beter kunt inzetten voor de maatschappij, én tegelijkertijd voldoende je eigen grenzen kan bewaken.  Je inzet wordt hierdoor duurzaam.

What is 'Holding Space' to ourselves?

In order to be able to realize this type of work of being spaceholder for others, we first of all need to be spaceholders for ourselves.  We need to find out what our authenticity is, what triggers us, where our own pain points lie, how we can allow others to take care of us, ....

By being actively involved in this, you become more creative, more in touch with who you really are, with what you want to stand for.  It creates mildness towards yourself.  It ensures that you can better engage with society, and at the same time adequately guard your own boundaries.  Your commitment becomes sustainable.

 

Inhoud van de masterclass

In de driedaagse zullen volgende onderwerpen uitvoerig aan bod komen

 

 • De basisprincipes van Holding Space

 • Hoe loskomen van het streven naar resultaat in het proces door mildheid naar onszelf te ontwikkelen

 • Hoe zo oordeel-loos mogelijk omgaan met de (levens)verhalen van de anderen

 • Hoe ruimte houden in moeilijke contexten, wanneer complexe emoties en conflicten spelen

 • Hoe aanvoelen of je in een bepaalde context de juiste persoon bent om Holding Space te beoefenen

 • Hoe het tegenovergestelde van Holding Space er uitziet

 

 

Heather Plett, wereldwijde autoriteit in Holding Space, komt tweemaal drie dagen vorming geven over de concepten waar zij jarenlang onderzoek naar gedaan heeft.  Deze vorming zorgt ervoor dat we taal kunnen geven aan het abstracte concept van ‘Holding Space’, een concrete invulling van de presentietheorie én de zorgethiek.  Door woorden te geven aan deze abstracte concepten, door te werken vanuit verhalen zullen cursisten er ook er bedrevener in worden.  Haar onderzoek vormt de basis van het online Holding Space Foundation Program en deze gebalde driedaagse.  De vorming zal doorgaan in het Engels.

 

 

 

Het is de eerste maal dat Heather te gast is in België, gastheer en mede-docent van dienst is Franky De Cooman, die de jaartraining volgde in 2019-2020.  Holding Space is zijn basishouding in zijn dagelijks werk met mensen en groepen. 

 

Bovendien zijn we fier te mogen aankondigen dat in elke sessie iemand zal getuigen vanuit de professionele praktijk.  Claudia Di Vaio zal gastvrouw zijn in de vorming van 12-14 oktober, Claudia, gekend van het TV programma “Zorgen voor mama”, laat zien hoe zij vanuit Holding Space mensen mee op sleeptouw neemt. Voor de sessie van 26-28 oktober zal Mieke De Pril, Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg in UZ Leuven, laten zien hoe Holding Space een praktische invulling geeft in de omgang met patiënten, hun naasten en andere zorgverstrekkers.

 

De ideale ruimte om deze Masterclass te herbergen is de Broeikas in Boutersem, een plek die er om gekend staat een Holding Space te zijn op zichzelf.

Content of the masterclass

During the three days of masterclass, the following topics will be discussed

 

 • The basic principles of Holding Space

 • How to detach from striving for results in the process by developing gentleness towards ourselves

 • How to deal with the (life) stories of others as non-judgmentally as possible

 • How to hold space in difficult contexts, when complex emotions and conflicts are at play

 • How to sense if you are the right person to practice Holding Space in a given context

 • What the opposite of Holding Space looks like

 

 

Heather Plett, worldwide authority on Holding Space, will give two three-day training sessions on the concepts she has been researching for years.  This training will ensure that we can give language to the abstract concept of 'Holding Space', a concrete interpretation of the presence theory and care ethics.  By giving words to these abstract concepts, by working from stories, students will also become more adept at it.  Her research forms the basis of the online Holding Space Foundation Program and this three-day event.  The training will be held in English.

 

 

 

 

This is the first time Heather is a guest in Belgium, host and co-teacher on duty is Franky De Cooman, who took the year-long training in 2019-2020.  Holding Space is his basic attitude in his daily work with people and groups. 

 

In addition, we are proud to announce that in each session someone will testify from professional practice.  Claudia Di Vaio will be the guest in the training of 12-14 October. Claudia, known from the TV program "Caring for Mum", will show how she takes people in tow from Holding Space. For the session from 26-28 October, Mieke De Pril, Palliative Care Nurse Specialist at the University Hospital Leuven, will show how Holding Space gives a practical interpretation in dealing with patients, their families and other care providers.

 

The ideal space to host this Masterclass is the Broeikas in Boutersem, a place known to be a Holding Space in itself.

Praktisch

Particulieren betalen  € 895 voor deze masterclass, voor organisaties komt daar nog 21% BTW bij.  Middagmaal en versnaperingen zijn in de prijs inbegrepen.  De inschrijving is pas definitief na de betaling van de toegestuurde factuur,  Franky is, via zijn BVBA, BTW-plichtig en wil dat ten volle respecteren.

 • Je hebt de keuze uit de vorming van 12-14 oktober of 26-28 oktober 2022.

 • De dag start stipt om 10.00 en eindigt rond 17.00 uur.

 • Indien mensen in de buurt willen overnachten, dan kunnen we samen naar oplossingen zoeken!

 • Inlichtingen en inschrijvingen kunnen door een mail te sturen naar franky@artdecoo.be.

 • De driedaagse gaat door vanaf 15 inschrijvingen.

 • Aanmelden is mogelijk tot en met 03 oktober (voor Masterclass 1), 17 oktober (Masterclass 2)

Practical

Individuals pay € 895 for this master class, for organizations there is an additional 21% VAT.  Lunch and refreshments are included in the price.  The registration is only final after payment of the sent invoice, Franky is, through his company, VAT liable and wants to fully respect that.

 • You have the choice of being present October 12-14 or October 26-28, 2022.

 • The day starts punctually at 10.00 and ends around 17.00.

 • If people want to spend the night nearby, we can look for solutions together!

 • Information and registrations can be done by sending an email to franky@artdecoo.be.

 • The three-day event will take place from 15 registrations onwards.

 • Registration is possible until 03 october (for Masterclass 1), 17 october (Masterclass 2)

 

Een organisatie van Art DecooMensj, in samenwerking met SPES-forum

labyrinth.png
bottom of page