top of page
379630771_7014399891906135_8964389751164238725_n.png

Masterclasses Holding Space
Heather Plett
9-11 oktober

Deze tekst wisselt af tussen Nederlands en Engels / This text alternates between Dutch And English

Wij hebben groot nieuws: Heather komt terug naar de Lage Landen!

Waarom spreek ik in een niet-koninklijk meervoud?  Omdat we met een aantal enthousiastelingen de handen in elkaar slaan en cursussen organiseren samen met Heather, elk met een andere insteek en in andere geografische locaties zodat tijdstip en plaats geen excuus zou kunnen vormen.  Meer info over de verschillende mogelijkheden vind je onderaan deze pagina.  Wat nu volgt is voor de basic masterclass.

We have great news: Heather is coming back to the Low Countries!
Why am I speaking in a non-royal plural?  Because we are joining hands with a number of enthusiasts and organizing courses together with Heather, each with a different angle and in different geographical locations so that time and place could not be an excuse.  More info on the different options can be found at the bottom of this page.  What follows next is for the basic master class.

Driedaagse basis Masterclass Holding Space 9-11 oktober

Deze werkwinkel is voor jou, om het even welk beroep je uitoefent, of om het even wie je bent.  Voorwaarde is wel dat je bewust in het leven wil staan en wil werken aan de kwaliteit van je interacties met anderen.   Iedereen die met mensen bezig is - en wie is dat niet - heeft namelijk baat bij de kunst van ‘Holding Space’. 

Holding Space is een basishouding voor de omgang met onszelf én voor interacties met anderen.

 

Three-day basic Masterclass Holding Space October 9-11

This workshop is for you, whatever your profession, or whoever you are.  The condition is that you want to be conscious in your life and work on the quality of your interactions with others.   Everyone who is involved with people - and who isn't - will benefit from the art of 'Holding Space'. 

Holding Space is a basic attitude for dealing with ourselves and for interactions with others.

Wat houdt ‘Holding Space’ in als praktijk naar anderen toe?

Wanneer we ‘Holding Space’ creëren voor anderen, dan zorgen we voor psychologische veiligheid, een ‘Safe Space’.  Het is vanuit deze Safe Space dat we anderen kunnen, mogen uitnodigen om te werken aan een ‘Brave Space’, een moedige ruimte waarin stappen kunnen worden gezet.  Holding Space betekent dat we zo oordeel-loos mogelijk omgaan met de anderen, in diens dagelijkse én essentiële zoektochten.  Zodat we ons kunnen inhouden om sturing te geven aan deze zoektocht, en toch begrip tonen, onvoorwaardelijk steunen, open staan voor twijfels, het niet-weten, en moeilijkheden.  Zodat we de andere niet trachten op te lappen door ongevraagd advies te geven.  Het vergt een ver-doorgedreven vorm van aanwezig zijn.

Holding Space is dé basis van elke impact-hebbende, betekenisvolle coaching, therapie, zorgverstrekking, of (professionele) interactie met de medemens.

 

Om dit ten volle te kunnen doen, dienen we een ‘Holding Space’ voor onszelf in te richten.

What does 'Holding Space' mean as a practice to others?

When we create 'Holding Space' for others, we provide psychological safety, a 'Safe Space'.  It is from this Safe Space that we can, may, invite others to work on a 'Brave Space', a courageous space in which steps can be taken.  Holding Space means that we deal with others as non-judgmentally as possible, in their daily and essential quests.  So that we can restrain ourselves from giving direction to this quest, and still show understanding, unconditional support, be open to doubts, the not-knowing, and difficulties.  So that we do not try to patch up the other by giving unsolicited advice.  It requires a far-reaching form of presence.

Holding Space is the basis of any impactful, meaningful coaching, therapy, care-giving, or (professional) interaction with fellow human beings.

 

To do this fully, we need to set up a 'Holding Space' for ourselves.

 

Wat is ‘Holding Space’ voor onszelf?

Om dit werk van spaceholder voor anderen te kunnen verwezenlijken, moeten we eerst en vooral spaceholder kunnen zijn voor onszelf.  We dienen op zoek te gaan wat onze authenticiteit inhoudt, wat ons triggert, waar onze eigen pijnpunten liggen, hoe we kunnen toelaten dat anderen zorg dragen voor ons, ….

Door hier actief bezig mee te zijn word je creatiever, kom je meer in contact met wie je echt bent, met waar je voor wil staan.  Het zorgt voor mildheid naar jezelf.  Het zorgt ervoor dat je je beter kunt inzetten voor de maatschappij, én tegelijkertijd voldoende je eigen grenzen kan bewaken.  Je inzet wordt hierdoor duurzaam.

What is 'Holding Space' to ourselves?

In order to be able to realize this type of work of being spaceholder for others, we first of all need to be spaceholders for ourselves.  We need to find out what our authenticity is, what triggers us, where our own pain points lie, how we can allow others to take care of us, ....

By being actively involved in this, you become more creative, more in touch with who you really are, with what you want to stand for.  It creates mildness towards yourself.  It ensures that you can better engage with society, and at the same time adequately guard your own boundaries.  Your commitment becomes sustainable.

 

Inhoud van de masterclass

In de driedaagse zullen volgende onderwerpen uitvoerig aan bod komen

 

 • De basisprincipes van Holding Space

 • Hoe loskomen van het streven naar resultaat in het proces door mildheid naar onszelf te ontwikkelen

 • Hoe zo oordeel-loos mogelijk omgaan met de (levens)verhalen van de anderen

 • Hoe ruimte houden in moeilijke contexten, wanneer complexe emoties en conflicten spelen

 • Hoe aanvoelen of je in een bepaalde context de juiste persoon bent om Holding Space te beoefenen

 • Hoe het tegenovergestelde van Holding Space er uitziet

 

 

Heather Plett, wereldwijde autoriteit in Holding Space, komt drie dagen vorming geven over de concepten waar zij jarenlang onderzoek naar gedaan heeft.  Deze vorming zorgt ervoor dat we taal kunnen geven aan het abstracte concept van ‘Holding Space’, een concrete invulling van de presentietheorie én de zorgethiek.  Door woorden te geven aan deze abstracte concepten, door te werken vanuit verhalen zullen cursisten er ook bedrevener in worden.  Haar onderzoek vormt de basis van het online Holding Space Foundation Program en deze gebalde driedaagse.  De vorming zal doorgaan in het Engels.

 

Het is de tweede maal dat Heather te gast is in België.  Gastheer en gastrvrouw, mede-docenten van dienst, zijn Sonja Van Bouchaute en Franky De Cooman, die na een tweejarige opleiding hun certificatie ontvingen in Holding Space.  Holding Space is hun basishouding in het dagelijks werk met mensen en groepen. 

De fijne ruimte om deze Masterclass te herbergen is Villa Verte in Oostduinkerke, een plek die een Holding Space is op zichzelf.

Content of the masterclass

During the three days of masterclass, the following topics will be discussed

 

 • The basic principles of Holding Space

 • How to detach from striving for results in the process by developing gentleness towards ourselves

 • How to deal with the (life) stories of others as non-judgmentally as possible

 • How to hold space in difficult contexts, when complex emotions and conflicts are at play

 • How to sense if you are the right person to practice Holding Space in a given context

 • What the opposite of Holding Space looks like

 

 

Heather Plett, worldwide authority on Holding Space, will the three-day training sessions on the concepts she has been researching for years.  This training will ensure that we can give language to the abstract concept of 'Holding Space', a concrete interpretation of the presence theory and care ethics.  By giving words to these abstract concepts, by working from stories, students will also become more adept at it.  Her research forms the basis of the online Holding Space Foundation Program and this three-day event.  The training will be held in English.

 

This is Heather's second time as a guest in Belgium.  Host and hostess, co-teachers on duty, are Sonja Van Bouchaute and Franky De Cooman, who received their certification after two years of intensive training.  Holding Space is their basic attitude in daily work with people and groups.

 

 

 

The ideal space to host this Masterclass is Villa Verte in Oostuinkerke, a place known to be a Holding Space in itself.

Praktisch

Particulieren betalen  € 895 voor deze masterclass, voor organisaties komt daar nog 21% BTW bij.  Deze vroegboekprijs is geldig tot 31 augustus.  Vanaf 1 september zal de prijs 985 euro bedragen, met dezelfde BTW regeling.  Middagmaal en versnaperingen zijn in de prijs inbegrepen.  De inschrijving is pas definitief na de betaling van de toegestuurde factuur,  Franky en Sonja zijn BTW-plichtig en willen dat ten volle respecteren.

Practical

Individuals pay € 895 for this master class, for organizations there is an additional 21% VAT.  This early bird price stays valid untill August 31.  Starting September 1, the price will be 985 euro, with the same VAT settlement.  Lunch and refreshments are included in the price.  The registration is only final after payment of the sent invoice, Franky and Sonja are VAT liable and fully respect that.

 

Een organisatie van Art DecooMensj & Life Essence

Andere opportuniteiten

Samen werken, samen verbinden is belangrijk om het prachtige werk van Holding Space wortel te laten schieten in de Lage Landen.  Daarom bieden verscheidene mensen samen met Heather Plett vormingen aan rond dit thema, elk met een eigen insteek.  De oranisatoren stemmen af met elkaar zodat er mogelijkhedne zijn voor iedereen die wil proeven van Holding Space.  Links voor de websites van de cursussen vind je in onderstaande tekst

 • 9, 10 & 11 oktober organiseren Sonja & Franky een basis-driedaagse Holding Space in Villa Verte in Oostduinkerke samen met Heather. We willen hier weer werken met mensen die verdieping willen ervaren in hun menselijke relaties.

 • 1,2,3 November organiseert Brenda een basis vorming voor mensen die ten dienste staan van anderen.  Hoe kunnen zij het welzijn van hun patiënten/klanten bevorderen en niet aan hun eigen welzijn voorbijlopen?  Heather kan je dan treffen in Katwijk aan Zee

 • 6,7,8 November, opnieuw in Katwijk aan zee hosten Brenda & Pasha een verdiepingsvorming om te zorgen voor Holding Space in complexe situaties.  Heather leidt deze diepgaande sessies in goede veilige banen.

 • 16, 17 november organiseert Fanny een tweedaagse vanuit HUMMUS, het expertisecentrum voor Deep Democracy in België.  Om een meerstemmig gesprek te begeleiden voor mensen, organisaties en een samenleving in transitie, heb je bijzondere skills en metaskills nodig. Holding Space is wat Heather Plett ons zal aanreiken.  

Other opportunities

Working together, connecting together is important if the wonderful work of Holding Space is to take root in the Low Countries.  That is why several people together with Heather Plett offer trainings around this theme, each with their own approach.  The organizers coordinate with each other so that there are opportunities for everyone who wants a taste of Holding Space.

 

 • October 9, 10 & 11 Sonja & Franky are organizing a basic three-day Holding Space at Villa Verte in Oostduinkerke together with Heather. Here we want to work again with people who want to experience depth in their human relationships.

 • November 1,2,3 Brenda is organizing a basic formation for people who serve others.  How can they promote the well-being of their patients/clients and not overlook their own well-being?  Heather can meet you then in Katwijk aan Zee

 • November 6,7,8, again in Katwijk aan zee Brenda & Pasha are hosting an in-depth formation to provide Holding Space in complex situations.  Heather leads these in-depth sessions in good safe directions.

 • November 16, 17, Fanny hosts a two-day from HUMMUS, the expertise center for Deep Democracy in Belgium.  To guide a multi-voiced conversation for people, organizations and a society in transition, you need special skills and metaskills. Holding Space is what Heather Plett will teach us

labyrinth.png
bottom of page